Kanabis – droga ili lijek?

/Kanabis – droga ili lijek?

Kanabis – droga ili lijek?

Na nivou Evropske unije ni do danas ne postoji usklađenost ni za medicinsku ni za rekreacijsku upotrebu kanabisa.
Među zemljama članicama EU-a u vezi s kanabisom najliberalniji su Holandija, Španija, Portugal, Njemačka i ČeškaEPA – Ilustracija

Sredinom ovog mjeseca zastupnici u Evropskom parlamentu (EP) podržali su rezoluciju o upotrebi kanabisa (indijska konoplja) u medicinske svrhe i pozvali Evropsku komisiju i nacionalne vlasti da konačno jasno utvrde šta je “medicinski kanabis”, da se spriječi zloupotreba te drevne biljke i osiguraju finansijska sredstva u novom programu “Obzor Evropa” za daljnja istraživanja o terapijskim učincima kanabisa.

Evropski parlament pozvao je Komisiju i zemlje članice da izrade proceduru obaveznog razlikovanja medicinske od drugih vrsta upotrebe kanabisa. Obavezao je, također, članice EU-a i Komisiju na poticanje inovacija i istraživanja, te zatražio da djelotvorni lijekovi na bazi kanabisa budu obuhvaćeni programima zdravstvenog osiguranja u svim članicama Unije.

U obrazloženju rezolucije navodi se da bi jedinstven, stabilan i jasan pravni okvir na nivou EU-a mogao imati pozitivan učinak na kvalitetno i precizno označavanje ljekovitih sastojaka kanabisa, kojim bi se osigurao siguran i jednakopravan pristup svim pacijentima za njegovu medicinsku upotrebu. Zajednička zakonska regulativa te tematike, smatraju evropski parlamentarci, pomogla bi povećanju nadzora nad proizvodnjom, prometom, prodajom i upotrebom kanabisa, ograničila bi crno tržište, te spriječila zloupotrebu i ovisnost među maloljetnicima i drugim ranjivim grupama, kao što su trudnice. Ujednačavanjem pravila, smatraju zastupnici, potakla bi se i svestranija istraživanja, te širenje znanja o medicinskom kanabisu.

Dozvoljeno sve što nije izričito zabranjeno

Polazeći od nepisanog pravnog principa po kojem je dozvoljeno sve ono što nije izričito zabranjeno, evropski zastupnici, uz ostale međunarodnopravne standarde, pozivaju se i na konvencije Ujedinjenih naroda (UN) kojima medicinska upotreba kanabisa ili proizvoda na bazi te biljke nije zabranjena. Polazi se i od provjerenih međunarodnih istraživanja kojima je potvrđeno da kanabis sadrži “više od 480 spojeva koji obuhvataju preko 100 kanabinoida sačinjenih od psihoaktivnih i nepsihoaktivnih spojeva, kao što su kanabikromen, kanabinol, kanabidiolna kiselina, kanabigerol i tetrahidrokanabivarin, koji mogu imati neuroprotektivno djelovanje i doprinijeti smanjenju nekih simptoma, kao što su hronični bolovi, upale ili bakterijske infekcije, a mogu pospješiti i rast kostiju”.

Šarenilo propisa i praksi

Među zemljama članicama EU-a u vezi s kanabisom najliberalnije su Holandija, Španija, Portugal, Njemačka i Češka. U Grčkoj i Danskoj omogućen je kontrolirani uzgoj kanabisa i izrada medicinskih preparata. U svijetu su najliberalniji Urugvaj i Kanada, gdje je dopušten uzgoj, posjedovanje i konzumacija kanabisa u rekreativne svrhe.

Hrvatska je medicinski kanabis legalizirala 2015, ali medicinski pripravci od kanabisa od marta 2018. ponovo se ne mogu legalno nabaviti. Oboljeli u Hrvatskoj ponovo se krivično gone za uzgoj ili posjedovanje kanabisa.

U Švicarskoj i Izraelu sadnja kanabisa u manjim količinama radi liječenja također je dekriminalizirana. U Njemačkoj zdravstveno osiguranje plaća količine potrebne za pacijenta. U Sloveniji se medicinski kanabis može izdavati samo na ljekarski recept oboljelima od bolesti za koje je dokazana njegova djelotvornost. Od ostalih zemalja zapadnog Balkana samo je još u Makedoniji dozvoljena upotreba kanabisa u medicinske svrhe i može se nabaviti u apotekama.

Najčešće javno spominjani i dosad najdetaljnije proučeni kanabinoidi utvrđeni u kanabisu jesu tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol (CBD), pri čemu se THC smatra glavnom psihoaktivnom tvari kanabisa koja stvara ovisnost, dok CBD nema svojstva opojnosti ili izazivanja ovisnosti.

Imajući u vidu da se proizvodi dobijeni od kanabisa koji se koriste u medicinske svrhe konvencionalno nazivaju “medicinski kanabis”, ali da taj pojam uglavnom nije pravno ujednačen, da je dvosmislen i podložan svakojakim proizvoljnostima, evropski parlamentarci zahtijevaju novu, usaglašenu praksu na nivou cijele Unije prema kojoj bi se pojam “medicinski kanabis” razlikovao od lijekova dobijenih od kanabisa koji su klinički ispitani i odobreni u skladu s važećim propisima Svjetske zdravstvene organizacije. Polazi se i od činjenice da su tradicionalna shvatanja i pristup zakonodavstvu u vezi s kanabisom vrlo šaroliki, uključujući zakonodavstvo o kanabisu u medicinske svrhe. Suštinske razlike među državama članicama EU-a postoje i kad je riječ o najvećim dopuštenim dozama koncentracije THC-a i CBD-a što, smatraju EU-parlamentarci, može dovesti do još većih poteškoća u državama koje primjenjuju oprezniji pristup prema kanabisu.

U rezoluciji se također ukazuje na “staromodnost” Evropske unije u vezi s time i podsjeća da do juna prošle godine nijedan lijek na bazi kanabisa nije imao dozvolu Evropske agencije za lijekove (EMA). U tom trenutku samo jedan takav proizvod prolazio je kroz postupak uzajamnog priznavanja od 17 država članica EU-a za liječenje spastičnosti prouzrokovane multiplom sklerozom “iako je političko i stručno okruženje u vezi s medicinskim kanabisom u svijetu u tom trenutku već bilo bitno pozitivnije nego nekoliko godina ranije”.

Legalizacijom protiv nelegalnog prometa kanabisa

Eurozastupnici odbacuju dosadašnje razloge za nerazumijevanje i neprihvatanje kanabisa u medicinske svrhe, smatrajući da se njegova legalizacija za povremenu upotrebu namjerno miješa s neophodnošću davanja sigurnog i zakonitog pristupa kanabisu kao lijeku, “i to ravnopravno prema svim pacijentima kojima je on potreban”.

Ne sporeći da prekomjerna upotreba kanabisa, kao i svakog drugog opijata, generalno može izazvati ovisnost i “znatne društvene i zdravstvene probleme”, prevencija takve ovisnosti u rezoluciji se dodatno naglašava kroz usaglašavanje mehanizama zajedničke kontrole nezakonitih praksi, naročito onda ako upotreba kanabisa u medicinske svrhe postane masovnija pojava.

Opravdane strahove, međutim, potiskuju sve uvjerljivija naučna istraživanja o upotrebi kanabisa u medicinskom kontekstu koja daju sve više stručno zadovoljavajućih dokaza da kanabis i kanabinoidi imaju terapijske učinke u liječenju hroničnih bolova kod odraslih osoba u slučaju raka, da ublažavaju mučninu i povraćanje povezano s hemoterapijom, kao i simptome spastičnosti koje opisuju pacijenti s multiplom sklerozom, te da su djelotvorni u liječenju pacijenata s poremećajima anksioznosti, PTSP-om i depresijom.

Uvjerljivom većinom glasova u korist rezolucije evropski parlamentarci podržali su i postojeće dokaze po kojima bi kanabis ili kanabinoidi mogli biti efikasni u povećanju apetita i smanjenju gubitka težine povezanih s HIV-om / AIDS-om, ublažavanju simptoma kod mentalnih poremećaja, kao što su psihoza ili Touretteov sindrom, kao i u slučaju epilepsije, Alzheimerove bolesti, artritisa, astme, raka, Crohnove bolesti i glaukoma, u smanjenju rizika od pretilosti i dijabetesa, te ublažavanju menstrualnih bolova.

Zastupnici smatraju da EU u svim tim istraživanjima dramatično zaostaje, da su ulaganja u tu vrstu naučnih provjera dosad bila vrlo oskudna i da nema gotovo nikakve koordinacije između država članica kad je riječ o istraživačkim projektima vezanim za medicinski kanabis. U okviru evaluacije provedbe “Strategije EU-a za borbu protiv droga 2013–2020.” nije bilo ozbiljnije rasprave o najnovijim trendovima u vezi s kanabisom, ne postoji jedinstveni sistem standardizacije, obilježavanja i označivanja lijekova koji sadrže THC, CBD i druge kanabinoide koji su u samoj konoplji, niti unutar EU-a postoje usaglašeni propisi o stavljanju na tržište preparata na bazi te ljekovite biljke.

Pravno i pojmovno usaglašavanje na nivou EU-a

Najnovijom rezolucijom o kanabisu Evropski parlament poziva Komisiju i nacionalna tijela država članica da konačno otvore kanale međusobne saradnje, usvoje pravnu definiciju medicinskog kanabisa i prikažu jasnu razliku između lijekova na bazi kanabisa koje su odobrile Evropska agencija za lijekove ili druge regulatorne agencije i medicinskog kanabisa čija upotreba nije opravdana u kliničkim ispitivanjima.

Evropski parlament poziva Komisiju i države članice da riješe problem regulatornih, finansijskih i kulturnih prepreka koje opterećuju naučna istraživanja u području upotrebe kanabisa u medicinske svrhe i istraživanje kanabisa općenito, te poziva Komisiju i države članice da definiraju potrebne uvjete za provođenje pouzdanih, nezavisnih i opsežnih naučnih istraživanja o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe.

EP poziva Komisiju da u dogovoru s nadležnim tijelima EU-a i zemalja članica utvrdi prioritetna područja inovatorstva i istraživanja kanabisa koji se koristi u medicinske svrhe, da se pritom osloni “na pionirska istraživanja u drugim zemljama” (poput Holandije i Kanade), te da se usmjeri na ona istraživačka područja koja mogu donijeti najveću dodanu vrijednost za građane.

“Pozivamo Komisiju da izradi sveobuhvatnu strategiju kako bi se osigurali najviši standardi za nezavisno istraživanje, razvoj, odobravanje i stavljanje na tržište, te kako bi se izbjegla zloupotreba proizvoda dobijenih od kanabisa”, navodi se u rezoluciji EP-a i posebno naglašava potreba za standardizacijom i ujednačavanjem proizvoda koji sadrže lijekove na bazi kanabisa.

Od Komisije se traži da uspostavi mrežu koja će objediniti Evropsku agenciju za lijekove (EMA) i Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), te nadležna nacionalna tijela i organizacije pacijenata, civilno društvo, socijalne partnere, organizacije potrošača, zdravstvene radnike i nevladine organizacije, kao i ostale aktere društva kako bi se osigurala efikasna provedba strategije za lijekove na bazi kanabisa.

Zabrinjavajuća neravnopravnost u pristupu lijekovima

Očekuje se da Komisija odsad tješnje sarađuje s državama članicama kako bi se poboljšala jednakopravnost u pristupu lijekovima na bazi kanabisa i zagarantiralo pravo svim građanima da budu obuhvaćeni programima zdravstvenog osiguranja, a pacijentima da se omogući siguran i jednak izbor između različitih vrsta lijekova na bazi kanabisa “i da pritom svi pacijenti tokom liječenja imaju jednaka prava na specijalizirani zdravstveni nadzor”.

Od država članica traži se da zdravstvenim stručnjacima osiguraju odgovarajuće medicinsko osposobljavanje i stalno proširivanje znanja o medicinskom kanabisu na osnovu nezavisnih i opsežnih istraživanja, kao i da se medicinskoj struci dopusti da slobodno prosuđuje kad je riječ o propisivanju zakonski odobrenih lijekova na bazi kanabisa, apotekarima omogući zakonito izdavanje recepata za takve lijekove te cjelokupnom medicinskom osoblju (od studenata medicine do ljekara, apotekara i istraživača) omogući pristup svim svjetskim naučnim istraživanjima i publikacijama s rezultatima nezavisnih naučnih istraživanja.

Evropski parlament poziva države članice da osiguraju dovoljnu dostupnost lijekova na bazi kanabisa kako bi se proizvodnjom u skladu s medicinskim standardima država članica, ili eventualno uvozom koji se provodi prema njihovim državnim uvjetima za lijekove na bazi kanabisa, zadovoljile stvarne potrebe u državama članicama.

Od Komisije se posebno zahtijeva da sarađuje s državama članicama kako bi se zagarantirala sigurna i strogo kontrolirana upotreba kanabisa u medicinske svrhe isključivo u obliku proizvoda dobijenih od kanabisa koji su provjereni u kliničkim ispitivanjima i koji su prošli zakonom propisani postupak ocjenjivanja i odobravanja, kao i da istraživanja i upotreba medicinskog kanabisa u Evropskoj uniji “ni na koji način ne pogoduje kriminalnim narkomrežama niti smije dovesti do njihova širenja”.

U zaključnim odredbama rezolucije naglašava se da se sveobuhvatnim reguliranjem lijekova na bazi kanabisa želi ograničiti crno tržište, osigurati kvalitet proizvoda i tačno označavanje tih ljekovitih proizvoda kako bi se uspostavila što potpunija i efikasnija kontrola nad prodajnim mrežama kanabisa, ograničio nekontrolirani pristup maloljetnicima, te kako bi se omogućila pravna sigurnost pacijenata kojima je kanabis potreban isključivo u medicinske svrhe.

Ukazujući na “nedopustivo velike razlike” među državama članicama Evropske unije koje su legalizirale upotrebu medicinskog kanabisa, izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a, hrvatska eurozastupnica Dubravka Šuica, posebno ukazuje na potrebu “pravne definicije” medicinskog kanabisa.

“Čak i u onim državama članicama u kojima je medicinski kanabis zakonit uvjeti za pristup, propisivanje, kupnju, određivanje cijena, povrat novca, kao i razina znanja zdravstvenih radnika o uporabi takvih lijekova veoma se razlikuju od zemlje do zemlje. Do sada su to bili neprebrodivi problemi za pacijente koje hitno moramo riješiti”, izjavila je Šuica za Al Jazeeru.

Šta će u konačnici biti realno moguće provesti, a šta će i dalje biti samo želje ostaje da se vidi. Povjerenica Evropske komisije za zaštitu potrošača Vera Jourova podsjetila je tokom rasprave o kanabisu da je djelovanje Komisije ograničeno “jer svaka zemlja članica odlučuje šta je na njenoj teritoriji legalno, a šta ilegalno”.

Izvor: Al Jazeera

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kanabis-droga-ili-lijek

2019-02-21T23:59:18+01:00 February 20th, 2019|