Suad Halilčević

/Suad Halilčević

Rođen je 29. Novembra, 1960. godine u Banovićima, BiH.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Tuzli, oktobra 1983. god. Magistrirao je 1991 god. na Fakultetu elektrotehnike, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli, 1998. god. pod mentorstvom Prof. Dr. Ferdinand Gubine, Fakultet elektrotehnike, Univerziteta u Ljubljani. (Univerza v Ljubljani. HALILČEVIĆ, Suad. Određivanje spremne rezerve elektroenergetskog sistema : doktorska disertacija. Tuzla: [S. Halilčević], 1998. 143 str., [COBISS.SI-ID 1310548), nakon provedenog tro-godišnjeg istraživanja na Fakultetu elektrotehnike, Univerziteta u Ljubljani. Obavio je post-doktorske studije na Univerzitetu Dortmund, 2000. god. i Univerzitetu Aachen, 2002. godine. Izabran je za akademsku 2004/2005 godinu za znanstvenog istraživača na Iowa State University, USA, u okviru Fulbright fondacije.

Od 1984. godine do 1992. godine radio je u elektro-distributivnom preduzeću “Elektro-Tuzla”, tadašnje “Elektro-privrede Bosne i Hercegovine” u Tuzli, kao inženjer na izgradnji elektroenergetskih podstanica i dalekovoda, zatim kao šef visoko-naponske laboratorije, te kao inženjer za ispitivanje i kontrolu relejnih uređaja u sklopu sistema zaštite i automatizacije elektro-energetskog sistema. Od 1994. godine radi na Univerzitetu u Tuzli, prvo kao viši asistent, a zatim kao docent, vanredni i redovni profesor na predmetima “Upravljanje energijom”, “Upravljanje elektro-energetskim sistemom” “Električna postrojenja i aparati”, „Relejna tehnika“, Tržište električne energije“, „Elektrane“ i „Obnovljivi izvori energije“. Profesor je na postdiplomskim magistarskim i doktorskim studijima Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Mostaru. Šef je Katedre za Elektroenergetske mreže i sisteme Fakulteta elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli. Oblast njegovog znanstvenog djelovanja obuhvata operacijska istraživanja, rad i upravljanje energetskim sistemima, umjetnu inteligenciju, ekonomske aspekte rada energetskih sistema, energetsku politiku i obnovljive izvore energije.

Objavio je 40 znanstvenih radova u baznim znanstvenim časopisima (IEEE, International Journal of Power and Energy Systems, IET, Elsevier Publishing House, Taylor&Francis), te 50 znanstvenih radova na internacionalnim i domaćim konferencijama. Objavio je šest radova u časopisima kantonalne privredne komore Tuzla i informativnom listu JP EP HZHB, d.d. Mostar. Napisao je četiri knjige „Upravljanje energijom“, 2000. godine, „Tržište električne energije – funkcioniranje tržišta, investicije i rizici“, 2007. godine, „Tržište električne energije – proizvodnja, prijenos i distribucija“, 2009. godine i „Energija i Energetika“, 2016. godine, zatim je ko-autor skripte i dvije brošure u okviru istraživačkih projekata financiranih od strane Evropske komisije Evropske unije unutar Tempus i FP-6 projekata: „Energy Markets and Regulation“, „Brošura o najboljim primjenama obnovljivih izvora energije-Transfer najboljih primjena i raspoloživih tehnologija za uporabu obnovljivih izvora energije u izoliranim regijama“, i „Brošura o najboljim primjenama obnovljivih izvora energije – Strategije potpore obnovljivim izvorima energije“. Pod njegovim mentorstvom diplomiralo je 160 studenata, 9 magistranata i jedan doktorski kandidat.

Organizirao je desetak jedno i više-dnevnih seminara u Tuzli, Sarajevu i Mostaru na temu tržišta električne energije, obnovljivih izvora energije, energetskih politika, zaštite okoliša, ukupno sa oko 1000 učesnika iz privrede, vlada, ambasada u BiH i univerziteta. Učestvovao je i učestvuje u organizacionim i naučnim programskim odborima mnogih konferencija. Recenzent je osam knjiga iz naučnih oblasti elektrotehnike i energetike. Također, recenzent je u nekoliko međunarodnih časopisa iz oblasti elektrotehnike i energetike. Više o njegovom naučno-istraživačkom i stručnom radu može se naći na https://www.researchgate.net/profile/Suad_Halilcevic.

Učestvovao je kao voditelj ili član naučno-istraživačkih timova na projektima financiranih od strane institucija u BiH i Evropske unije. Predavao je i predaje na nekoliko univerziteta i skupova u Evropi i SAD.

U dva navrata biran je za člana Komisije za izdavačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli. Također, bio je predsjednik i član Etičkog komiteta Univerziteta u Tuzli i član Senata Univerziteta u Tuzli za jedan mandat od četiri godine.

Konsultant je za nekoliko firmi na rješavanju širokog spektra problema iz oblasti energetike i ekonomije. Od 2004. godine do 2007. godine bio je član Nadzornog odbora JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, d.d. Mostar, zatim u dva mandata član Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli.

Akreditirani je član Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i R Hrvatske. Član je IEEE (Institut for Electrical and Electronic Engineering – USA), IET (Institut for Engineering and Technology – UK) i CIGRE BiH.

Oženjen je i otac dvoje djece.

2018-01-08T19:58:55+01:00 June 15th, 2017|