Održan drugi seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – EWB BIH” u Ugljeviku 11. 10. 2023. Predstavljeni i zaključci…

/Održan drugi seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – EWB BIH” u Ugljeviku 11. 10. 2023. Predstavljeni i zaključci…

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Održan drugi seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – MOST ISTOK ZAPAD U BIH” u Ugljeviku 11. 10. 2023.

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

 

Donosimo izvještaj seminara iz Ugljevika i zaključke…

Predavanje Prof. Lamije Tanović, o obrazovanju u BiH, je realizovano kao razgovor sa učesnicima seminara i izvođenje zaključaka.

Konstatovano je da kod nas djeca i mladi nerado idu u školu. Razloga ima više kao npr. zastarjeli i preobimni nastavni programi ili neadekvatna pripremljenog nastavnika za nastavnički posao.

Šta bi trebalo promijeniti u raznim nivoima našeg obrazovanja, bilo je jedno od važnih pitanja?

  1. U osnovnoj školi bi trebalo ukinuti ocjenjivanje do 5. razreda i bar 20-30% nastave izvoditi van učionice.

  2. U srednjoj školi bi trebalo smanjiti broj predmeta pogotovo u posljednje dvije godine. Dvije završne godine treba organizovati kao „preduniverzitetsko obrazovanje“, tj. pripremu za univerzitet sa odabirom manjeg broja predmeta koji su bitni za studij. Takođe bi u srednjoj školi trebalo uvesti eksternu maturu čime bi se izbjegle mnoge negativne pojave u našem sadašnjem sistemu.

  3. Segregacija u školi u vidu postojanja tzv. „dvije škole pod jednim krovom“ je apsolutno neprihvatljiva i konačno mora nestati iz naših škola.

  4. U visokom obrazovanju treba dosljedno provoditi bolonjsku reformu, odnosno treba pod hitno izvršiti akreditaciju studijskih programa u čemu se veoma kasni.

Prof. Lamija Tanović – VIDEO

Igor Davidović, bivši Ambasador BIH – osvrt i zaključci

Mladi nisu “dovedeni”u stanje u kom se nalazi društvo čije vrijednosti ne afirmišu interese omladine u praktičnom i efektivnom smislu, nego su se „desili“ u okruženju zajednice koja nije spremna da  se odgovorno i djelima posveti uvažavanju i realizaciji interesa mlade generacije.

Nesistemskom i deklarativnom izjašnjavanju političke elite i neadekvatnoj podršci izvršnih institucija, mladi bi trebalo da se suprotstave svojim projekcijama i zahtjevima. Prijetnja odlaskom u inostranstvo nije stimulativna, niti zabrinjava vlasti, niti je dovoljan instrument uticaja mladih.

Strategije i vizije uobličene u zahtjeve mladih nisu hrabrost u izražavanju, nego potreba koja u društvu utonulom u ekonomsku i socijalnu depresiju izdvaja mlade kao grupaciju sa uobličenim i jasnim stavom i vizijom svog dugoročno i sadržinski opredjeljenog i ciljno projektovanog interesa i razloga za ostanak u BiH.

Namjera da se promjene zaista i dese, a ne da se problematika omladine samo zataška neuvjerljivim i slatkorječivim obraćanjem lidera i njihovih oligarhija, izvodljiva je ako  mladi odlazak u druge zemlje postave kao „rezervnu varijantu“ a primarno se imperativno izjasne svojim programskim zahtjevima koji se tiču obrazovanja, zapošljavanja, društvenog statusa i uticaja na oblikovanje interesnog stava zajednica u kojima žive.

Odgovor na pitanje da li kao zajednica svjesna svog položaja, statusa i interesa znamo, ali ne možemo da utičemo na željene promjene, ili možemo ali nećemo da takav uticaj ostvarimo – odgovor je i na pitanje o volji i namjeri mladih da se postave kao akter svjestan, spreman i odlučan  da svoje interese i potrebe postavi u vrh agende otuđenih i nezainteresovanih izvršnih institucija na svim nivoima, od lokalnog do državnog.

Igor Davidović – VIDEO

Prof. Kasim Tatić – govorio je o ekonomskim aspektima vezanim za obrazovanje, polazeći od činjenice da obrazovanje ima značajne pozitivne ekonomske efekte, ali i da nivo ekonomske razvijenosti svakako utiče na dostupnost i kvalitet obrazovanja. Ukazano je na značajne troškove od skoro deset milijardi KM koje Bosna i Hercegovina ima zbog odlaska mladih ljudi u inostranstvo. Ovaj iznos predstavlja troškove koje su  javne institucije imale za obrazovanje tih mladih ljudi koji su napustili zemlju. Istaknuto je da je ulaganje u obrazovanje i za pojedinca i za društvo najbolja investicija, sa najvećim povratom na investirana sredstva. U poređenju sa Slovenijom  i Hrvatskom koje za obrazovanje izdvajaju 5,9% i 5,8% bruto društvenog proizvoda, BiH izdvaja znatno manje, 4,4%. Ukoliko bi BiH povećala svoja ulaganja u obrazovanje do nivoa naših zapadnih susjeda, to bi značilo dodatnih 250 miliona KM na godišnjem nivou, što bi svakako predstavljalo onaj potrebni impuls za unapređenje uslova i kvaliteta obrazovanja, te povećanog zadovojstva mladih ljudi koji bi imali bar jedan dodatni motiv za ostanak u zemlji.

Bilo je riječi i o odnosu demokracije i ekonomskog razvoja, pri čemu je istaknuto da postojanje demokracije jeste potreban ali nije i dovoljan uslov da bi se postigao zadovoljavajući ekonomski razvoj. Istraživanja pokazuju da je za brzi ekonomski razvoj značajnija politička stabilnost, kvalitetan i stručan kadar u javnim institucijama, te  uspješnost/efikasnost sa kojom se provode potrebne ekonomske i socijalne politike.

Prijedlog da se izlazak na izbore, odnosno glasanje učini obavezim, kao i da se glasanje vrši elektronskim putem, svakako je nešto što treba podržati. Ali, takođe, važno je iznaći načine da se smanji nepismenost građana BIH koja je najveća u Evropi kao preduslov da bi se moglo svrsishodno i efektivno koristi pravo glasa, kao i da se poveća stepen odgovornosti koji svako od nas ima u privatnom ali i u društvenom životu, jer sloboda bez odgovornosti je anarhija, kako je istakao prof. Tatić.

Prof. Kasim Tatić – VIDEO

Elvir Bucalo, novinar, urednik –  Sadašnje generacije su, suprotno stereotipu o tome kako je “prije sve bilo bolje”, hrabrije, komunikativnije i na određeni način svjesnije situacije, atmosfere u kojoj žive i odrastaju. Za razliku od nas, oni već u srednjoj školi znaju da je društvo duboko koruptivno, da su veze bolje od diplome, da lažna diploma često ima prednost nad godinama mukotrpnog učenja.
Upravo takva svijest ih kvalifikuje da mijenjaju stvari, da iskoriste nemjerljivo veće potencijale i efikasnije alate od nekadašnjih, da rade na sebi, da u sebi probude taj “X faktor”, koji će ih učiniti nezaobilaznim u kreiranju budućnosti.
Kada je riječ o lokalnoj zajednici i svakodnevnim problemima sa kojima se susreću, poenta je da, ukoliko na problem ne ukažu sami, niko iz bilo kojeg nivoa vlasti neće sam reagovati i problem otkloniti. Treba svakodnevno, neumorno, tražiti, ukazivati, pisati, pa, ukoliko je neophodno, i protestovati sve dok se vlast ne pokrene i ne odgovori na zahtjeve onih koji su je birali. Prije toga svi mi moramo postati svjesni da je naša sudbina u našim rukama…

Elvir Bucalo – VIDEO

Počnimo od onoga šta nas spaja…

Bolje je decenijama pregovarati nego jedan dan ratovati !

Robert Jovanović, predsjednik EWB BIH bio je uvodničar i moderator dijela seminara, naglasio je jednu od poruka – VIDEO

Damjan Jugović predsjednik UO EWB BIH bio je moderator jednog dijela seminara

Foto galerija:

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

2023-10-30T17:33:25+01:00 October 12th, 2023|