NERMINA MUJAGIĆ

/NERMINA MUJAGIĆ

NERMINA MUJAGIĆ

Nermina Mujagić

Prof. dr. Nermina Mujagić rođena je 1974. godine u Višegradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti žurnalistike. Njena višegodišnja novinarska praksa znanstveno je usmjerila prema magistarskom, a kasnije i doktoratu iz oblasti političkih nauka, kojeg je odbranila 2006. godine. U okviru ERASMUS Basileus programa, završila je i postdoktorski studij  na Fakultetu za družbene vede Univerziteta u Ljubljani, odsjek Kulturologije, istražujući kulturu konflikata, u vezi sukoba oko Piranskog zaljeva između Hrvatske i Slovenije.

Za redovnu profesoricu izabrana je 2017. godine. Dobitnica je prestižne Fulbright stipendije koju dodjeljuje U.S. Department of State (Scholar-in-Residence) koju je realizirala u akademskoj 2019/2020 predavajući na Wittenberg University i Antioch College (Ohio, SAD). Na oba univerziteta izvodila je predmet Political Conflicts in the Balkans. U okviru ove stipendije istraživala je The understanding of Constitutional Narratives: The Comparison between the American and Bosnian-Herzegovinian System of Political Representation, koji je bio dijelom njenog Fulbright projekta.

Prof. dr. Mujagić je alumni Monroe E. Price programa Comparative Media Law and Policy koji se realizira u sklopu Center for Global Communication Studies. Ovu specijalizaciju je radila na University of Oxford 2014. godine, a u saradnji sa Annenberg School for Communication University of Pennsylvania.

Polja njenog istraživanja su: društveni i politički konflikti, mitologija, kultura ljudskih prava i civilno društvo, građanske vrline, mediji i demokratizacija javne sfere. Autorica je slijedećih knjiga: Višegrađanstvo: analize i nove teorije na relaciji: država, građani i društvo, Fakultet političkih nauka, Sarajevo 2017., Politika kao spektakl: bacanje mreže u susjedov ribnjak, Heinrich Böll Stiftung BiH, Sarajevo 2013., Tihi govor Bosne, Heinrich Böll Stiftung BiH, Sarajevo, 2010., Izvan politike, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2007., Politička de/re socijalizacija i mediji, Internews, Sarajevo, 2004.

Članica je uredničkog kolegija časopisa Comparative Balkan Politics. Od 2010. godine urednica je časopisa Zeničke sveske: časopisa za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku. Iza nje je nekoliko koautorskih djela i publikacija koje su rezultat dugogodišnjeg rada u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Njeni naučni i stručni radovi objavljeni su u različitim domaćim i inozemnim časopisima.

Na dodiplomskom studiju Fakulteta političkih nauka Sarajevo predaje predmete: Savremene političke teorije, Politologija konflikata, Političko komuniciranje, Političke stranke i interesne skupine i Civilno društvo. Na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Sarajevo izvodi modul: Političke mitologije

Članica je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te Bosanskohercegovačke-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS).

 

2024-01-21T21:08:26+01:00 January 21st, 2024|