Nedim Pinjo

/Nedim Pinjo

Nedim Pinjo, rođen je 1988.godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, a nakon toga i Prvu gimanziju. Pravni fakultet je završio u Sarajevu i stekao akademsku titulu Bachelor prava. U toku studiranja je pokazao poseban interes za Privredno pravo i Ugovorno-poslovno pravo o čemu svjedoči i preporuka odgovornog profesora na pomenutim predmetima.

Trenutno je zaposlen u Općini Ilidža. Politički je aktivan, član je Općinskog organa stranke i predsjednik osnovne jedinice stranke. Aktivan je član i Asocijacije mladih svoje stranke. 2016.godine je izabran u Komisiju Općinskog vijeća Općine Stari Grad i to kao član Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i slobode, na mandat od četiri godine.
Trenutno je angažovan na razvoju privatnog biznisa kroz osnovanje vlastite legal process outsourcing-LPO kompanije. Aktivno govori engleski jezik.

2018-01-11T18:05:18+01:00 January 11th, 2018|