Amela Pejdah

/Amela Pejdah

Amela Pejdah, advokat

Amela Pejdah, rođena 1966.godine u Tuzli, zaposlena kao advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Amela Pejdah & Sanela Džanić.

Advokatska kancelarija se pretežno bavi građanskim, privrednim i porodičnim pravom.

Amela Pejdah je licencirana kao Ovlašteni posrednik između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka.

U školskoj 2014/2015 godini bila angažovana na Pravnom fakultetu u Tuzli, kao stručnjak iz prakse, na predmetu Vanparnično procesno pravo.

Učesnik je brojnih seminara i naučnih skupova iz navedenih oblasti prava kojima se bavi, između ostalog:

Završena tri tematska ciklusa predviđena Programom edukacije o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom osposobljavanju i usavršavanju osoba koje rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika, organizator Advokatska komora F BiH (april 2015)

Refam Creative Solutions – REC, Društvo za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja, Naplata potraživanja sa aspekta parničnog i izvršnog postupka (maj 2015)

TEMPUS DEPOCEI projekat Univerziteta u Tuzli, Obuka iz oblasti sektorske politike Evropske unije – Pravosudna saradnja u građanskim predmetima (juni 2015)

TEMPUS DEPOCEI projekat Univerziteta u Tuzli, Obuka iz oblasti sektorske politike Evropske unije – Evropsko građanstvo (juni 2015)

TEMPUS DEPOCEI projekat Univerziteta u Tuzli, Obuka iz oblasti sektorske politike Evropske unije – Ljudska prava – stepen poštivanja (juni 2015)

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Udata, majka jednog djeteta.

2018-01-08T19:58:59+01:00