Publikacije

//Publikacije
Publikacije 2023-07-24T13:14:47+01:00

NACRT STRATEŠKOG DOKUMENTA EWB BIH POTREBNIH MJERA PO OBLASTIMA:

Oblast obrazovanja i nauke:

OSNOVNI STRATEŠKI ELEMENTI OBRAZOVANJA U BiH

Rast modernih ekonomija sve se više bazira na znanju i stvaranju znanja, a znanje se najpouzdanije stvara investiranjem u tzv. ljudski kapital. Ekonomija u kojoj postoji svijest o važnosti istraživanja, tehnologije i inovacija u proizvođenju znanja je uspješna ekonomija i naziva se ekonomija bazirana na znanju. Obrazovanje je osnova takve ekonomije i generator razvoja svake države

Sudeći po ekonomskim indikatorima BiH ekonomija je još daleko od ekonomije bazirane na znanju. Razloga za to ima više:

1) rascjepkan, siromašan i ekstravagantno administriran obrazovni sistem; sadržajno neprilagođen ekonomiji baziranoj na znanju; 2) slabo organizovan proces cjeloživotnog učenja; 3) nedostatak kvalitetne veze obrazovnog sistema i tržišta rada; 4) veoma skromna sredstva koja se investiraju u istraživanja; 5) odlazak najboljih.

Upravo zato neophodno je:

 1. Staviti obrazovanje među prioritete domaćih vlasti na svim nivoima (država, entitet, kanton, opština) kao i među prioritete organizacija internacionalne zajednice sa mandatom u BiH (OHR, EU, OSCE)
 2. Pokrenuti masovno opismenjavanje djece i odraslih uz finansijsku pomoć države, entiteta, kantona i opština. Neophodno je organizovati gustu mrežu tečajeva opismenjavanja u svakoj mjesnoj zajednici pogotovo u ruralnim predjelima zemlje (Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo skoro 90.000 nepismenih, odnosno 2,82 posto. U entitetu Republika Srpska (RS) broj nepismenih je 3,17 posto u entitetu Federacija BiH 2,63 posto, a u Brčko Distriktu 2,83 posto. Pri tome je broj nepismenih žena 8 puta veći (4,8 posto), od broja nepismenih muškaraca (0,8 posto) Trenutna nepismenost u BiH je i 14 puta viša od standarda UNESCO-a, koji smatra da broj nepismenih u jednoj državi ne smije prelaziti 0,2 posto). Neophodno je finansijski iz socijalnih fondova pomoći siromašne porodice i time ih aktivirati da svoju djecu šalju u školu.
 3. Ukinuti segregaciju u osnovnim i srednjim školama, napraviti zajednički program za svu djecu (nema razloga da se djeca dijele kroz razne programe; specifičnosti jezika i kulture predavati fakultativno van nastavnog programa); pojednostaviti gradivo i vokabular u udžbenicima.
 4. Uvesti „eksternu maturu“ u srednjem obrazovanju. To je završni ispit koji prema istim zadacima i u isto vrijeme polažu svi učenici tako da se ti radovi ocjenjuju eksterno. Ovako objektivno dobijen rezultat je onda solidva osnova za upis na univerzitet.
 5. Osnažiti Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (EHEA), Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) i Centar za ingormiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP).
 6. Implementirati u visokom obrazovanju bolonjska pravila uz adekvatan servis države (Okvirni Zakon o VO: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centar za ingormiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja).
 7. Popraviti materijalni i društveni položaj nastavnika na svim nivoima i obezbijediti im stalno usavršavanje te time postići da se na nastavničke studijske programe upisuju najbolji.
 8. Modernizovati i poboljšati inicijalno obrazovanje nastavnika (način na koji obrazujemo nastavnike) jer nastavnici igraju bitnu ulogu u izgradnji cjelokupnog društvenog konteksta jedne zemlje. Samo kvalitetni nastavnici mogu proizvoditi cjelovito obrazovane učenike, spremne da žive i njeguju vrijednosti, da posjeduju vještine 21. vijeka i da budu sposobni donijeti promjene koje će biti usmjerene na razvoj i napredak.

 

OSNOVNI STRATEŠKI ELEMENTI SEKTORA NAUKE (ISTRAŽIVANJA, TEHNOLOGIJE I RAZVOJA) U BiH:

Ono što se u BiH često podrazumijeva pod pojmom  nauka ili skraćeno NIR (Naučno Istraživački Rad), u internacionalnom okruženju se naziva istraživanje, tehnologije i razvoj (RTDResearch, Technology and Development).

Ekonomski razvoj EU se zasniva na devizi “Ekonomija bazirana na znanju” – to je osnova na kojoj se gradi Evropski istraživački prostor (European Research Area – ERA). Ako je glavni pravac spoljne politike BiH uključenje u Evropsku Uniju, onda je zaista krajnje vrijeme da se u BiH  hitno preusmjeri više pažnje na organizovanje istraživačko-tehnološko-razvojnog (RTD/NIR) sektora.

Neposredno prije rata BiH je na nauku i istraživanje izdvajala 1,5% tadašnjeg BND-a.

Fakti su da uspjeh ovog sektora izuzetno zavisi od ulaganja, finansiranja.

Često se kao mjera finansiranja NIR sektora uzima procenat od BDP-a (najveći je u Izraelu 4.9% i Južnoj Koreji 4.6%, EU prosjek  2.3%, najviše Švedska, najmanje Rumunija, a BiH samo 0.3%). To nije prava mjera jer su BND raznih zemalja bitno različiti. Najrealnija mjera izdvajanja za NIR jeste izdvajanje po stanovniku (najviše J.Koreja 1935 US $, slijede Izrael, Tajvan, SAD, Njemačka, Švedska, Singapur, Švicarska, Austrija itd). U BiH je to samo 32 US $ po stanovniku što je najmanje u našem regionu (Slovenija 713, Hrvatska 167, Srbija 98, S. Makedonija 56, C.Gora 56).

Razloga za ovako lošu situaciju u NIR-u je mnoštvo. Evo samo najbitnijih.

– Istraživačka infrastruktura je velikim dijelom razorena ratnim razaranjem, a ono što je preostalo je zastarjelo.

– 70% najkvalitetnijeg kadra sa univerziteta i istraživačkih instituta su napustili zemlju, tokom rata (92-96) ili u poslijeratnom periodu.

– Broj mladih istraživača je izuzetno nizak, jer nemaju kvalitetne uslove za rad. Odliv mozgova („Brain-drain)  naročito teško šteti naučno-istraživačkom sektoru.

– U drugačije organizovanoj državi nakon rata nije stvorena svijest o značaju ovog sektora.

– Specifična državna struktura Bosne i Hercegovine i nepostojanje kvalitetne sinhronizacije i zajedničkog rada unutar BiH  ima značajan utjecaj na moguću efikasnost i organizovanje naučnog sektora.

Izdvajanja za NIR ne mogu da pokriju potrebe revitalizacije naučnog i istraživačkog sektora. Jedna od mogućnosti za poboljšanje situacije u ovoj oblasti je putem  međunarodne asistencije i međunarodne saradnje.

Šta je to što bi se hitno trebalo poduzeti da bi se riješili gore pobrojani problemi?

 1. Hitno je potrebno rekonstruirati i obnoviti naučno-istraživačku infrastrukturu (elektronske baze podataka, laboratorije, oprema, materijali)
 2. Uspostaviti intenzivnu naučnu saradnju unutar zemlje, u regionu i sa međunarodnim partnerima.
 3. Politika naučno-istraživačkog rada i strategija tehnološkog razvoja zemlje moraju hitno da se usaglašavaju i implementiraju na nivou države, uzimajući u obzir nadležnosti različitih nivoa vlasti, a to podrazumijeva:
 4. a) Proces donošenja odluka
 5. b) Stvaranje liste prioritetnih oblasti za razvoj nauke i tehnologije
 6. c) Stvaranje ambijenta i uslova na nivou države za razvoj naučno-istraživačkog rada i naučno-tehnološkog razvoja
 7. d) Stvaranje mreže naučnih i razvojnih institucija
 8. e) Politiku obnove ljudskih potencijala u naučno-tehnološkom sektoru.
 9. f) Revitaliziciju naučnih i istraživačkih institucija i njihovih istraživačkih kapaciteta
 10. g) Investiranje u obrazovanje i specijalističke treninge mladih istraživača i naučnika.

Naučno-istraživački prioriteti treba da uključe slijedeće oblasti: Okoliš, Efikasnost korištenja energije, Poljoprivredu i proizvodnju hrane, Javno zdravstvo, Industrijske tehnologije.

 

OBLAST MLADI I STUDENTSKA PITANJA:

Na nivou države Bosne i Hercegovine, ne postoji zakonska regulativa po pitanju mladih i studenata. Na nivou Federacije BiH postoji Zakon o mladima Federacije BiH, dok se na prostoru Republike Srpske primijenjuje Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske. Brčko Distrikt je 2017. godine definisao ovu oblast kroz Zakon o mladima Distrikta Brčko.

Most Istok Zapad putem svog djelovanja treba doprinijeti poboljšanju kvaliteta života mladih, uvažavajući njihove interese,  uključujući mlade u procese odlučivanja, naročito u pogledu odluka koje ih se direktno ili indirektno tiču. Afirmacija mladih, podsticajne mjere za mlade u cilju prevencije odlaska iz zemlje, izgradnja konstruktivnog i partnerskog odnosa sa omladinskim organizacijama i relevantnim institucijama u ostvarivanju ciljeva poboljšanja pozicije mladih jeste pravac u kome Most Istok Zapad nastoji djelovati.

U skladu sa zaključcima prvog Globalnog foruma o politici prema mladima, održanom u Bakuu, 2014. godine, politike prema mladima trebaju biti: – Zasnovane na pravima; – Uključive; – Participativne; – Rodno osjetljive; – Razumljive; – Zasnovane na znanju i u skladu sa dokazima; – S potpunim sredstvima; – Odgovorne.

Svjesni da su mladi kroz istoriju često bili pokretačka snaga društva, Most Istok Zapad želi osnažiti glas mladih putem učešća u donošenju odluka kako unutar organizacije, tako i povećanjem broja mladih članova u organizaciji.

Strateško djelovanje Most Istok Zapada po pitanju mladih i studentske populacije će se ostvarivati putem:

 • Podrške kreiranju i sprovođenju relevantnih strategija za mlade na svim nivoima vlasti;
 • Usklađivanja politika prema mladima u BiH naspram najboljih standarda i praksi u evropskim i drugim zemljama;
 • Zagovaranja za politike koje će na pozitivan način motivisati ostanak mladih u BiH i ohrabriti povratak iz inostranstva;
 • Promocije prava i obaveza mladih;
 • Promocije aktivizma i volonterizma među mladima;
 • Promocije učešća mladih u različitim oblicima neformalnog obrazovanja;
 • Zalaganja za usklađivanje obrazovnih politika sa potrebama mladih i dostignućima u XXI vijeku;
 • Jačanja vještina i praktičnog znanja mladih;
 • Sprovođenja istraživanja u oblasti mladih;
 • Organizovanja tematskih sastanaka/predavanja sa mladima, uključujući program karijernog savjetovanja;
 • Zagovaranja i podrške finansijskoj stabilnosti mladih;
 • Promocije zdravog života, uključujući kulturne i sportske sadržaje.

 

 

Deklaracija o budućnosti Bosne i Hercegovine

Deklaracija iz Jajca sa naprednog seminara:

Istaknuti studenti sa šest BH univerziteta (Banja Luke, Sarajeva, Bijeljine, Brčkog, Tuzle i Mostara) na naprednom seminaru u Jajcu od 20.-22. 11. 2020. usvojili su konsenzusom Deklaraciju o budućnosti Bosne i Hercegovine – BOSNA I HERCEGOVINA JE ZA SVE NAS !

Final declaration in ENG and BHS. PDF download

* The views expressed and recorded in the Declaration reflect only the views of the students who participated in reaching these conclusions by consensus, not the East West Bridge in BiH nor they reflect the views of the US Embassy in Bosnia and Herzegovina which supported this project.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Stavovi koji su izneseni i upisani u vidu deklaracije u Jajcu odražavaju isključivo stavove studenata koji su učestvovali u donošenju ovih zaključaka konsenzusom, a ne organizacije East West Bridge u BiH koji su bili organizatori ove napredne studentske radionice, i ne odražavaju stavove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini koji su bili partner podrške ovom projektu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________